Percakapan bahasa Arab (4)

Assalamualaikumwr. Wb

Oleh :Ust. Rahmat Afandi, STHI

Keluarga / usrotun

Ust. Rahmat Afandi, STHI

Al-hiwaaru : Dialog

Rahmat :Assalamualaikum  yaa  Munir

Assalamualaikum wahai munir

Munir    :Waalaikum salam yaa Rahmat

Waalaikum salam wahai  rahmat

Rahmat :hadzihi suurotu usrotii…

Ini foto keluarga

Munir    :Subhanallah

MahaSuci Allah

Munir  : Man Hadza ?

SiapaIni ?

Rahmat: HadzaAbii Anwar huwa muhandisun

Ini ayahku dia seoranginsinyur

Munir :wa man hadzihi ?

Dan inisiapa?

Rahmat :Wahadzihi ummi hiyato bibatun

Dan iniibukudiaseorangdokter

Munir  :wa man hadza ?

Dan inisiapa?

Rahmat :hadza huwa akhii huwa thoolibul jaami’ati

Ini dia saudara laki lakiku dia seorang mahasiswa

Munir :wa man hadzihi ?

Rahmat :hadzihihi ya ukhtii , hiya muallimatun

Inidia saudari perempuanku, diaseorangpengajar

Ket :Assalamualaikumyaamunir : kata ( yaa) seperti penjelasan dalam bahasa arab sebelumnya adalah harfumuna dia tau kata panggil dan munir di kalimat sana tidak berubah harakatnya karena masih dalam kata bahasa arab.

Hadza dan hadzihi dalam kalimat di atasadalah kata tunjuk untuk benda dan huruf hadza yang diakhiri alif dapat berubah jika didahului oleh kata kerja ataupun huruf jaarmisalnya : Ana uriidu haadzaini qolaamainitsnaini.

Sedangkan huwa dan hiya adalah kata gantiorang .

Terima kasihsemoga bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh